Girl in a jacket
Dᴏɴ"ᴛ ғᴏʀɢᴇᴛ ᴛᴏ sᴀᴠᴇ ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ ᴀᴘᴘ

ഏവർകും ബിഗ്‌മഞ്ചേരി യുടെ പുതിയ ഇസ്ലാമിക്‌ സൈറ്റിലേക് സ്വാഗതം

Download Now
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത മുസ്ലിം പേരുകളും അർത്ഥങ്ങളും
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣🤹‍♂️🤹‍♀️ ⭐️⭐️⭐️കൂടുതൽ പേരുകൾ add ചെയ്യുന്നതാണ്
അംദാ :മഹോന്നതൻ
ആസി :സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നവൻ
ആദ് :ശക്തിയുള്ളവൻ
ജാശ് :മുന്നിടുന്നവൻ
ജാബി :ശേഖരിക്കുന്നവൻ
ജാശ്ശ് :വൃത്തിയാക്കുന്നവൻ
ജംലി(യ്യ്) :സുന്ദരൻ
തമീം :സമ്പൂർണ്ണൻ
തിമാം :പൂർണതയുള്ളവൻ
താനി(ഹ്) (വസിക്കുന്നവർ
ദാനി :അടുക്കുന്നവൻ
ദാലി :ലോലമായി പെരുമാറുന്നവൻ
നാദി :ഉദാരൻ
നദാ :ഔദാര്യം (ചെയ്യുന്നവൻ)
നൗർ :പുഷ്പം (തുല്യൻ)
ഫാതി :ഉദാരൻ
ഫാജി :തുറക്കുന്നവൻ
ഫാദി :ബലിയർപ്പിക്കുന്നവൻ
ഫഹീം :ഗ്രഹണശാലി
ബാനി :പണിയുന്നവൻ
ബാഹി :ബുദ്ദിശാലി
ബാസ് :ധീരതയുള്ളവൻ
ബാശ് :നേതാവ്
യഫീ &യൂഫി :വാഗ്ദത്തം പാലിക്കുന്നവൻ
യമാം :അരിപ്രാവ്
യാനി :അടുക്കുന്നവൻ
ഫഹീം : ബുദ്ധിയുള്ളവൻ
ഫൗസ് : വിജയം
ഫൈസ് :ഔദാര്യം
ഷമീം :സുഗന്ധമുള്ളവൻ
ശഹീം : ബുദ്ധികൂർമ്മതയുള്ളവൻ
ശാദി :ജ്ഞാനി
വസീം :സുമുഖൻ & സൗന്ദര്യമുള്ളവൻ
വസാം :അടയാളം
വിസാം :സവിശേഷതയുള്ളവൻ
വാഫി :കരാർ പാലകൻ
ഹാനി : സേവകൻ
ഹാമി : സംരക്ഷകൻ
ഹുമാം : മനോദാർഢ്യമുള്ള
ഹാദി :മാർഗദർശകൻ
ഹഷീം :ദാർഢ്യമുള്ളവൻ
ഹകം :യുക്തിജ്ഞാനി
ഹമീം :ഉറ്റമിത്രം
ഹഖ് :സത്യമായവൻ
ഹനീം : ആഗ്രഹമുള്ളവൻ
റനാ :സൗന്ദര്യവതി
റയ്യ:ദാഹം തീർക്കുന്നവൾ
റൻദാ :ഒരു സുഗന്ധചെടി
ലൈല :രാത്രി
ശബൂം :നിശാഗന്ധി
ശാന :പ്രതാപമുള്ളവൾ
ശദാ :സുഗന്ധം പരത്തുന്നവൾ
ഹംന :മുന്തിരി വള്ളി
ഹനാ :സന്തോഷം
ഹൂദ : നേർമാർഗം
ഹാല :ചന്ദ്രപ്രഭ
അബ്ജൽ : വളരെ ആദരണീയൻ
അബ്ജദ് :കൂടുതൽ വസിക്കുന്നവൻ
അഷ്നബ്‌ :പല്ലുകൾ ഭംഗിയുള്ളവൻ
അസ്നാ :പ്രസന്നൻ
അശ്ഹർ :അതിപ്രശസ്‌തൻ
അംജദ് : (മഹാ) ശ്രേഷ്ഠൻ
അക്സബ് : (മഹാ) സമ്പാദകൻ
അജ്‌റസ് (നല്ലപോലെ ) സംസാരിക്കുന്നവൻ
അജ്‌റൻ : (നല്ല പോലെ) പരിശീലിച്ചവൻ
അജ്‍ഫർ :വളർന്നു വലുതായവൻ
അജ്‍ഫൻ : (വളരെ) അടുക്കുന്നവൻ
അർഫദ് : അത്യുദാരൻ
അബൂ ഇർബാസ് :ഫലം നൽകുന്നവൻ
ഇൻശാദ് : ഗാനം പാടുന്നവൻ
ജദിൽ :ശക്തിമാൻ
ജാഫിർ &ജഫ്‌ർ :വളർന്നു വലുതായവൻ
ജഫ്ൻ & ജാഫിൻ :ദുർവൃത്തി ഒഴിക്കുന്നവൻ
ജാസിർ : ധീരൻ
തസ്‌രീജ് :ഭംഗിയാക്കുന്നവൻ
തശ് രീഫ്‌ :മാന്യൻ
തജ്‌രീബ് :പരീക്ഷണം നടത്തുന്നവൻ
തർസീം : എഴുത്തുകാരൻ
തബിൻ : ബുദ്ദിശാലി, ഗ്രഹണശാലി
തബ് ജീൽ :ആദരിക്കപ്പെടുന്നവൻ
തബ് യീസ് : ഭംഗിയാക്കുക, സൗമുഖ്യമുള്ളവൻ
ദുവൈരിർ :ശോഭനൻ
നജ്‌ബ് : ഉദാരൻ
നുജൈദ് :ധീരൻ
നിസ്‌റീൻ :സുഗന്ധിറോസ്
നുസൈരീനുൽ മില്ല : ദീനിന്റെ സുഗന്ധിറോസ്
നിസ് രീനുനാസ് :ജനങ്ങളുടെ സുഗന്ധി റോസ്
നസീൽ :തേൻ (തുല്യൻ )
നജ്മുസ്സനാ : ശോഭയുടെ നക്ഷത്രം
നജ്മുൽ ബഹാ : ഭംഗിയുടെ നക്ഷത്രം
നാശിദ് : ഗവേഷകൻ
നുഫൈസ :പ്രാധാന്യം
നാഫിൽ :ഉദാരൻ
നുഫൈൽ :ഔദാര്യം
നാഹിൽ :ദാഹം തീർന്നവൻ
നുവൈർ :ശോഭയുള്ളവൻ
ഫിർനാസ് : ധീരൻ
ഫനാറുൽ മില്ല : ദീനിന്റെ ദ്വീപം
ബാനിസ് :തിന്മ വർജ്ജിക്കുന്നവൻ
ബദ്‌റുൽ മില്ല : ദീനിന്റെ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ
ബുർഹാനുൽ മില്ല :ദീനിന്റെ രേഖ
ബാസിൽ : ധീരൻ
മാഹിജ് : സുമുഖൻ
മുജ്തബ :മുത്ത്‌ നബിയുടെ (ﷺ) നാമം
മുൻഷിദ് : ഗായകൻ
മുനീഫ് : ഉന്നതൻ
മർജാൻ : തുല്യൻ (മുത്ത് )
മൽജാ : അഭയകേന്ദ്രം
മിശ് നബ് :പല്ലുകൾ ഭംഗിയുള്ളവൻ
മജ്‌ഫൻ : ദുർവൃത്തി ഒഴിവാക്കുന്നവൻ
മിദ്‌ബാഹ് : കൊഴുത്തവൻ
മുസ്തബീൻ :വിവരിക്കുന്നവൻ
മുജ്തബാ : തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ
മജ്‌ ഹർ :പ്രശസ്തിയുള്ളവൻ
ലുബൈബ് :കൊച്ചു സൗമ്യൻ
ലബീബ് :കുശാഗ്രബുദ്ദിശാലി
ശാബിൽ & ശിബ്‌ലി : സൗഖ്യത്തിൽ വളരുന്നവൻ
ശാബിൻ & ശിബ്‌നി :കൊഴുത്തവൻ
ശാദിൻ :മാനിനോട് തുല്യൻ
ഷാമാമസ്‌ :ഒരു സ്വഹാബി
ശുഹൈമു് :കൂർമ്മ ബുദ്ദി
സിബ്‌രി :പരീക്ഷകൻ
സജ് ൽ : ഉദാരൻ
സുറൈജ് :സുമുഖതയുള്ളവൻ
സനീജ് : വിളക്ക്
ഹിൻദിസ് : നല്ല ചിന്തകൻ
ഹയ്യിൻ & റജ് ൽ :മുത്ത് നബിയുടെ (ﷺ) നാമം
റുകാന : ഒരു സ്വഹാബി
അഫീഫ് :സൂക്ഷ്മതയുള്ളവൻ
അജ്‌സൽ : കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവൻ
അജ്‌സർ : കൂടുതൽ ചുണയുള്ളവൻ
ആഷിക് :പ്രിയപ്പെട്ടവൻ
അഫ്‌വസ് :ഏറ്റവും വിജയം നേടിയവൻ
അൻവർ ജമാൻ : പ്രശോഭിക്കുന്ന സുന്ദരൻ
അൻവർ സാദത്ത് :ശോഭിക്കുന്ന നേതാവ്
അഹ്മദ് ഹുസൈൻ :പുകയ്ത്തപ്പെടുന്ന സുന്ദരൻ
അഹ്മദ് അഫ്സൽ :പുകയ്ത്തപ്പെടുന്ന ശ്രേഷ്ഠൻ
അനീസ് ഹയാത്ത് : ജീവിതസുഹൃത്ത്
അഹ്മദ് ഇർഫാൻ :വിജ്ഞാനിയായ ശ്രേഷ്ഠൻ
അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ :അഴകുള്ള അനുഗ്രഹീതൻ
അർഷദ് ആരിഫ് : നേർമാർഗിയായ ജ്ഞാനി
ആബിദ് ഹുസൈൻ : ആരാധിക്കുന്ന സുന്ദരൻ
ആമിൽ സാദത്ത് : ബുദ്ധിമാനായ നേതാവ്
ആദിൽ മുബാറക് :നീതിമാനായ അനുഗ്രഹീതൻ
ആരിഫ് അലി :വിജ്ഞാനമുള്ള ഉന്നതൻ
ആഥ്വിഫ് അലി : ദയാലുവായ ഉന്നതൻ
ആമിർ അലി :ബുദ്ധിമാനായ ഉന്നതൻ
ഇനായത്ത് : ഉദാരൻ
കംസീൻ :ചെറുപ്പക്കാരൻ
കാമിയാബ് :വിജയിച്ചവൻ
കാനിഫ് :സഹായിക്കുന്നവൻ
കാർശിനാസ് :പരിചയ സമ്പന്നൻ
കാമിൽ മുറാദ് :ആഗ്രഹ സാഫല്യം
ഖുശ്‌ബു :സുഗന്ധം
ഖജ്ൽ :നാണമുള്ളവൻ
ഖുൻസിദ് :സൂര്യൻ
ഖിജാൽ അഹ്മദ് :ലജ്ജയുള്ള സ്തുത്യർഹൻ
ഖിസ്മത് ഹസൻ :സൗഭാഗ്യമുള്ള സുന്ദരമുള്ളവൻ
ഖാബിൽ ഹസൻ :സർവ്വാംഗീകൃതൻ
ഖമർ ജഹാൻ :ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം
ഖാബിൽ ജമാൽ :സുന്ദരനായ യോഗ്യൻ
ഗുലാം ഹാദിബ് : കൊച്ചുമിടുക്കൻ
ഗുൽസാർ അഹ്മദ് :സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ
ജൻബാസ് : ധീരൻ
തബ്സീർ :സന്തോഷ വാർത്തയറിയിക്കുന്നവൻ
തസ്‌രീഫ്‌ :ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവൻ


ദിൽബർ :പ്രിയങ്കരൻ
ദിൽപസീർ :സഹൃദയൻ
ദംസാസ് :ആത്മാർത്ഥസ്നേഹിതൻ
ദിതനാവാസ് :ഹൃദയഹാരിയായവൻ
ദഖിവെദിൽ: ലോല ഹൃദയൻ
ദിൻദാർ :മതഭക്തൻ
ദിൽആവേസ് :ഹൃദയ ഹരിയായവൻ
ദിനുവസീർ :സഹൃദയൻ
ദിൽറുബ :പ്രിയങ്കരൻ
നിൽഖുഷ് :മനസ്സിനിഷ്ടമുള്ളവൻ
ദവീൻ :വാക്ചാതുര്യമുള്ളവൻ
ദസ്നയാർ :സഹായിക്കുന്നവൻ
ദസ്‌നകീർ :ഉപകാരി
ദർയാതിൽ :ഉദാര മനസ്കൻ
നാസിഫ് :നീതിമാൻ
നബീഹ് :വിശിഷ്ടൻ
നിഹാൽ :വിജയം വരിച്ചവൻ
നബ്ഹാൻ :വിശിഷ്ടൻ
നൗജവാൻ :യുവാവ്
നാംസാദ് :പ്രസിദ്ധൻ
നാഹിദ് :സുന്ദരൻ
നദ്റാൻ :ഉപഹാരം
നുഫൈസ് :ചെറിയ അമൂല്യൻ
നുസൈഫ്‌ :ചെറിയ നീതി പാലിക്കുന്നവൻ
ഫർഹാൻ :സന്തോഷവാൻ
ഫഹംദർ :ബുദ്ധിശാലി
ഫർസീൻ :ബുദ്ധിശാലി
ഫാദിൽ :ശ്രേഷ്ടൻ
ബാസിൽ :ധീരൻ
ബുസൈഗ് :കൊച്ചു പ്രകാശിക്കുന്നവൻ
ബശിശ് :മുഖ പ്രസന്നതയുള്ളവൻ
ബുശൈശ് :കൊച്ചു പ്രസന്നതയുള്ളവൻ
ബസ്വീൽ :ധീരൻ
ബസീഗ് :പ്രകാശിക്കുന്നവൻ
ബശ്ശാശ് :മുഖ പ്രസന്നതയുള്ളവൻ
ബുസൈൻ :കൊച്ചു ധീരൻ
ബാസിഗ് :പ്രകാശിക്കുന്നവൻ
ബഖ്‌ശേഖുദാ :ദൈവത്തിന്റെ ദാനം
ബംസിൽ സമാൻ :കാലത്തിന്റെ ധീരൻ
ബാനൂർ :ശോഭയുള്ളവൻ
ബർഹഖ്‌:സത്യമായവൻ
ബർജീസ് :നക്ഷത്രം
ബുഷൈർ :കൊച്ചു സുവിശേഷകൻ
ബഹാബുദ് :നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ
ബുബൈർ : കൊച്ചു പുണ്യം ചെയ്തവൻ
ബഹീജ് :പ്രശോഭിക്കുന്നവൻ
ബിന്യമിൻ :യൂസുഫ് നബിയുടെ സഹോദരന്റെ പേര്
മുഫീദ് :പ്രയോജനമുള്ളവൻ
മൻജൂർ :അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ
മുനിസ് :സ്നേഹിതൻ
മെഹ്ജബിൻ :ചന്ദ്ര മുഖമുള്ളവൻ
മുജ്തബ :തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ
മർജാൻ :പവിഴം
മുനീബ് :പ്രതിജ്ഞാബന്ധൻ
മസ്‌റൂർ :സന്തുഷ്ട്ടൻ
മിൻഹാജ് :നേർവഴി
റോഷൻ :ഒരു നക്ഷത്രം
റസീൻ :ഗാംഭീര്യമുള്ളവൻ
റൂസഫിദ് :സുന്ദരൻ
റാഹിൽ :യാത്രക്കാരൻ
യാർബാഷ് :സഹൃദയൻ
സംറൂദ് :അമൂല്യ രത്നം
സയ്യാൻ :ഭംഗിയുള്ളവൻ
സബർദസ്ൽ :ധീരൻ
സംറൂദ് : അമൂല്യ രത്‌നം
സയ്യാൻ : ഭംഗിയുള്ളവൻ
സബർദസ്ൽ :ധീരൻ
സർഫറാസ് :കീർത്തിയുള്ളവൻ
സഹാൽ : എളുപ്പമാക്കുന്നവൻ
സൻജിദ് :ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവൻ
സർതാജ് :ശ്രേഷ്ടൻ
സർവർ :നായകൻ
സൽസാൻ : ശുദ്ധജലം
സയ്യാഫ് :ആയുദാഭ്യാസി
സഹ്നൂൻ:ഉയരത്തിൽ ചാടുന്നവൻ
സ്വഫ്‌ദർ :അണി നിരത്തുന്നവൻ
സിജാഹ് :അന്തസുള്ളവൻ
അശ്ഹർ : പ്രസിദ്ധൻ
അസ്ഹബ് :അഴകുള്ളവൻ
ബാഹിർ : അത്യുജ്ജലൻ
ബാനൂർ :പ്രശോഭിതൻ
ബർഹാൻ :വസന്തം
ബർഹഖ്‌ :സത്യമായവൻ
തസ്‌ലീം :അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നവൻ
തൻസീഹ്‌ :പരിശുദ്ധനാക്കുന്നവൻ
ജസീൻ :സമൃദ്ധിയുള്ളവൻ
ജാസിർ :ധീരൻ
ദംനിഷ് :ബുദ്ധി
ദുലാർ :പ്രിയപ്പെട്ടവൾ
ദർയാദിൽ :ഉദാരമനസ്കൻ
ദഹീൻ :ബുദ്ധിസാമർഥ്യമുള്ളവൻ
ദിജാഹ് :അന്തസുള്ളവൻ
റബാഹ് :ലാഭം
റൈഹാൻ :ഒരു പുഷ്പം
റംസി :ചിഹ്നം
റാനി :നല്ലത് നോക്കുന്നവൻ
റോശൻ :ഒരു നക്ഷത്രം
റാഫിദ് :സഹായിക്കുന്നവൻ
സബർജദ്‌ : ഒരു വിശിഷ്ട രത്നം
സഹ് യർ :ഉണർച്ചയുള്ളവൻ
സാലിത് :ഭരിക്കുന്നവൻ
സൻജിദ് :ശാലിനൻ
ഷബീബ് :ശുപാർശകൻ
ശാദി : ജ്ഞാനി
സ്വഫാ :നിർമ്മലൻ
ത്വാലിഅ് :ഭാഗ്യം
ളഫർ :വിജയം
ഫാദി :ഫിദ്‌യ കൊടുക്കുന്നവൻ
ഫഹദ് :പുലി
ഫിർദൗസ് :സ്വർഗപൂന്തോട്ടം
ലിസാൻ : വാചാലൻ
ലുത്ഫ് :അനുകമ്പ
ലബീബ് : ബുദ്ധിമാൻ
മഹ്ബൂബ് :സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവൻ
മിശ് അൻ:ജ്വലിക്കുന്നവൻ
മുനീബ് :ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവൻ
നദീം :കൂട്ടുകാരൻ
നഈം :അനുഗ്രഹീതൻ
നാഹിദ് : പൂർണ്ണമായവൻ
നിഹാദ് :പൂർണ്ണത
നുഹാൽ :ദാഹശമനം
നാജി : വിജയി
നാദി :ക്ഷണിക്കുന്നവൻ, വിളിക്കുന്നവൻ
നാസിം : ചിട്ട പുലർത്തുന്നവൻ
നദ് റാൻ : ഉപഹാരം
നവാൽ : സമ്മാനം
ഹാദി :മാർഗ ദർശകൻ
ഹാനി : സേവകൻ
ഹംദർദ് :അനുഭാവി
ഹനീൻ : ആഗ്രഹമുള്ളവൻ
വഫാ :വാക്ക് പാലിക്കുന്നവൻ
വസീം :സുമുഖൻ
സയ്യാൻ :ഭംഗിയുള്ളവൻ
സമീൽ : കൂട്ടുകാരൻ
ഷറഫ യാബ് :ബഹുമാന്യൻ
ശുറൈഫ് :കൊച്ചു മാന്യൻ
ശാൻദാർ :പ്രതാപമുള്ളവൻ
ശം ഊൻ :പൂർണ്ണതയുള്ളവൻ
ശാദ്മാൻ :പ്രസന്നൻ
ശയ്ഹാൻ :ദൃഡനിശ്ചയമുള്ളവൻ
ശാബാൻ : സന്തോഷം
ശഹ് സാദ് :രാജകുമാരൻ
ശബീബ് മാലൂഫ് :യുവാവായ പ്രിയങ്കരൻ
ലാമിഹ് :പ്രകാശിക്കുന്നവൻ
ലഹ്‌ ൻ :സംഗീതം
ഹംറാസ് :ആത്മാർത്ഥ സ്‌നേഹി
ഹംസാസ് :സുഹൃത്ത്
ഹനാൻ :വാത്സല്യമുള്ളവൻ
ഹഫീസ് ജവാദ് :സംരക്ഷകനായ ത്യാഗി
ഹനീൻ :ആഗ്രഹമുള്ളവൻ
മുഹമ്മദ്‌ ജസീൽ : സ്തുതിക്കപ്പെട്ട സമൃദ്ധിയുള്ളവൻ
മുഹമ്മദ്‌ ആകിഫ് : സ്തുതിക്കപ്പെട്ട ആരാധനാനിരതൻ
മുഹമ്മദ്‌ ബാസ്വിൻ : സ്തുതിക്കപ്പെട്ട ധീരൻ
മുഹമ്മദ്‌ സാബിഖ് :സ്തുതിക്കപ്പെട്ട പ്രശോഭിതൻ
മുഹമ്മദ്‌ അൽത്താഫ് : സ്തുതിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹീതൻ
മുഹമ്മദ്‌ സലീഖ് : സ്തുതിക്കപ്പെട്ട സൽസ്വഭാവി
മുഹമ്മദ്‌ സമീൽ : സ്തുതിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ
മുഹമ്മദ്‌ മൈമൂൻ : സ്തുതിക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യവാൻ
മുഹമ്മദ്‌ നുസൈഫ് :സ്തുതിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധൻ
മുഹമ്മദ്‌ നുദൈർ : സ്തുതിക്കപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ
മുഹമ്മദ്‌ ശബീബ് : സ്തുതിക്കപ്പെട്ട യുവാവ്
മുഹമ്മദ്‌ ജാസിൽ :സ്തുതിക്കപ്പെട്ട ചുണയുള്ളവൻ
മുഹമ്മദ്‌ സുറൂർ :സ്തുതിക്കപ്പെട്ട സന്തുഷ്ടൻ
മുഹമ്മദ്‌ മുഫീദ് :സ്തുതിക്കപ്പെട്ട ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവൻ
മുഹമ്മദ്‌ സജീദ് :സ്തുതിക്കപ്പെട്ട പ്രണമിക്കുന്നവൻ
മുഹമ്മദ്‌ ജുവൈൽ :സ്തുതിക്കപ്പെട്ട കൊച്ചു സുന്ദരൻ
മുഹമ്മദ്‌ മർജാൻ :സ്തുതിക്കപ്പെട്ട പവിഴം
മുഹമ്മദ്‌ ജദീൻ :സ്തുതിക്കപ്പെട്ട അനുയോജ്യൻ

അമീനാ തസ്‌നീം :കൂട്ടുകാരിയായ അരുവി
അഫീഫ തസ്‌നീം :ജീവിത വിശുദ്ധിയുള്ള അരുവി
ഹനീനാ തസ്‌നീം :വാത്സല്യമുള്ള അരുവി
ആമിനാ തസ്‌നീം :വിശ്വസ്തയായ അരുവി
ഉനൈസ തസ്‌നീം :കൊച്ചു സ്നേഹിക്കുന്ന അരുവി
ജലീലാ തസ്‌നീം :മഹതിയായ അരുവി
ജസീറ തസ്‌നീം :ചുണയുള്ള അരുവി
തഹാനിയ തസ്‌നീം :വിശുദ്ധയായ അരുവി
തൻവിറ തസ്‌നീം :ശോഭയുള്ള അരുവി
നഷീദ തസ്‌നീം :മധുരസ്വരമുള്ള അരുവി
നസീഫ തസ്‌നീം :വിശുദ്ധയായ അരുവി
നിഹാല തസ്‌നീം :വിജയം വരിച്ച അരുവി
ഫഹീമ തസ്‌നീം :ബുദ്ധിശാലിയായ അരുവി
ഫസീഹ തസ്‌നീം :വാക് സമർഥ്യമുള്ള അരുവി
ഫരീദ തസ്‌നീം :സവിശേഷതയുള്ള അരുവി
ഫഹ്‌മിദ തസ്‌നീം :ബുദ്ധിശാലിയായ അരുവി
ഫദ്‌ല തസ്‌നിം :ശ്രേഷ്ഠവതിയായ അരുവി
ഫാദില തസ്‌നീം :ശ്രേഷ്ഠയായ അരുവി
ഫർഹാന തസ്‌നീം :സന്തുഷ്ടയായ അരുവി
ലയ്യിന തസ്‌നീം :മൃദുലയായ അരുവി
ലബീബ തസ്‌നീം :ബുദ്ധിമതിയായ അരുവി
ലമീസ തസ്‌നീം :മൃദുലയായ അരുവി
വഹീദാ തസ്‌നീം :അനുപമയായ അരുവി
ശഹാമ തസ്‌നീം :ബുദ്ധിമതിയായ അരുവി
ശാമില തസ്‌നീം :സമ്പൂർണയായ അരുവി
ശാദിയ തസ്‌നീം :വിവരമുള്ള അരുവി
സമീഹ തസ്‌നീം :ദാനശീലയായ അരുവി
സ്വഫ്‌വാന തസ്‌നീം :വിശുദ്ധയായ അരുവി
ഹഫീസ തസ്‌നീം :സുരക്ഷിതയായ അരുവി
ഹകീമ തസ്‌നിം :തത്വജ്ഞാനിയായ അരുവി
ഹുസ്ന തസ്‌നീം :സൗന്ദര്യമുള്ള അരുവി
ഹാദിയ തസ്‌നീം :നേർവഴി കാട്ടുന്ന അരുവി
ഹനീന തസ്‌നീം :വാത്സല്യമുള്ളവളായ അരുവി ഹമീമ തസ്‌നീം :ഉറ്റ സ്നേഹിതയായ അരുവി
ഹസീന തസ്‌നീം :സുന്ദരിയായ അരുവി
ഹബീബ തസ്‌നീം :പ്രിയങ്കരിയായ അരുവി
ഹാമിദ തസ്‌നീം : സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവളായ അരുവി
അമീന ഫർഹത് :വിശ്വസ്തയായ സന്തോഷവതി
അമീന ഷിറിൻ :നിർഭയ പ്രിയങ്കരി
അനീഷ സിറിൻ :കൂട്ടുകാരിയായ പ്രിയങ്കരി
ആമിന ഷിറിൻ :വിശ്വസ്തയായ പ്രിയങ്കരി
ജലീല ഷിറിൻ :മഹതിയായ പ്രിയങ്കരി
ജസീല ഷിറിൻ :വാക് ചാതുര്യമുള്ള പ്രിയങ്കരി
തഹാനിയ ഷിറിൻ :വിശുദ്ധയായ പ്രിയങ്കരി
തൻഹീം ഷിറിൻ :ശോഭയുള്ള പ്രിയങ്കരി
നഈമ ഷിറിൻ :അനുഗ്രഹീതയായ പ്രിയങ്കരി
നസ്വീബ ഷിറിൻ :സഹായിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരി
നിഹാല ഷിറിൻ :വിജയം വരിച്ച പ്രിയങ്കരി
ഫഹീമ ഷിറിൻ :ബുദ്ധിശാലിയായ പ്രിയങ്കരി
ഫസീഹ ഷിറിൻ :വാക് സാമർഥ്യമുള്ള പ്രിയങ്കരി
ഫഹ്മിദ ഷിറിൻ :ബുദ്ധിശാലിയായ പ്രിയങ്കരി
മജ്‌ദാ ഷിറിൻ :കൂടുതൽ മഹത്വമുള്ളവളായ പ്രിയങ്കരി
മഫ് ഹുമാ ഷിറിൻ :ബുദ്ധിശാലിയായ പ്രിയങ്കരി
മശ് മൂമ ഷിറിൻ :സുഗന്ധമുള്ളവളായ പ്രിയങ്കരി
മസ്‌റൂറ ഷിറിൻ :സന്തുഷ്ടയായ പ്രിയങ്കരി
മഹ് സൂസ ഷിറിൻ :അറിയപ്പെട്ടവളായ പ്രിയങ്കരി
മരീഹ ഷിറിൻ :സന്തുഷ്ടയായ പ്രിയങ്കരി
മലാഹ ഷിറിൻ :സുന്ദരിയായ പ്രിയങ്കരി
ലീനാ ഷിറിൻ :മൃദുലയായ പ്രിയങ്കരി
ലദീദ ഷിറിൻ :ആനന്ദിക്കുന്നവളായ പ്രിയങ്കരി
ലുബാന ഷിറിൻ :ആഗ്രഹിച്ചവളായ പ്രിയങ്കരി
ലിയാന ഷിറിൻ :മൃദുലയായ പ്രിയങ്കരി
വാസിലാ ഷിറിൻ :സ്നേഹിതയായ പ്രിയങ്കരി
വഹ്ദ ഷിറിൻ :ഏറ്റവും അനുപമയായ പ്രിയങ്കരി
ശർമിള ഷിറിൻ :ലജ്‌ജാവതിയായ പ്രിയങ്കരി
സമീഹ ഷിറിൻ :ദാനശീലയായ പ്രിയങ്കരി
അസ്‌ലമ ഹസീന :രക്ഷപെട്ട യുവതി
അമീദ ഹസീന :പ്രധാനപ്പെട്ട യുവതി
ഇർഫാന ഹസീന :അറിവുള്ള സുന്ദരി
ജസീറ ഹസീന :ചുണയുള്ള സുന്ദരി
ജൽവ ഹസീന :ശോഭയുള്ള സുന്ദരി
തൻവീറ ഹസീന :ശോഭിക്കുന്ന സുന്ദരി
റസാന ഹസീന : ഗൗരവമുള്ള സുന്ദരി
നജീബ ഹസീന : കുലീന സുന്ദരി
നാജിയ ഹസീന : സുരക്ഷിത സുന്ദരി
നജിഹ ഹസീന :വിജയിച്ച സുന്ദരി
നാഇമ ഹസീന :മൃദുല സുന്ദരി
ഫദീല ഹസീന :ശ്രേഷ്ഠ സുന്ദരി
ഫാരിദ ഹസീന :അതുല്യ സുന്ദരി
ഫർഹത് ഹസീന :സന്തോഷവതിയായ സുന്ദരി
ബയാന ഹസീന :സ്പഷ്ട സുന്ദരി
മസ്‌റൂറ ഹസീന :സന്തുഷ്ട സുന്ദരി
ലദീദ ഹസീന :ആനന്ദിക്കുന്ന സുന്ദരി
വാസില ഹസീന :സ്നേഹിത സുന്ദരി
ശംഊല ഹസീന :സമ്പൂർണ സുന്ദരി
ശബീഹ ഹസീന :യോചിച്ച സുന്ദരി
ശഹാമ ഹസീന :ബുദ്ധിമതി സുന്ദരി
അഫീഫ ജന്നത്ത് :പതിവ്രത പൂന്തോപ്പ്
തഹ്‌ലിയ ജന്നത്ത് :അലങ്കരിക്കുന്ന പൂന്തോപ്പ്
റഹീബ ജന്നത്ത് :സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പൂന്തോപ്പ്
നഈമാ ജന്നത്ത് :അനുഗ്രഹീത പൂന്തോപ്പ്
മശ്മുമ ജന്നത്ത് :സുഗന്ധമുള്ള പൂന്തോപ്പ്
ലദീദ ജന്നത്ത് :ആനന്ദിക്കുന്ന പൂന്തോപ്പ്
തസ് ഹീല നസ്‌റിൻ :എളുപ്പമാകുന്ന റോസ്
തമീസ നസ്‌റിൻ :വകതിരിവുള്ള റോസ്
നശാഅ നസ്‌റിൻ :ഉന്മേഷമുള്ള റോസ്
നാഹിദ നസ്‌റിൻ :പൂർണതയുള്ള റോസ്
ഫദീല നസ്‌റിൻ :ശ്രേഷ്ഠയായ റോസ്
ബുർഹാന നസ്‌റിൻ :കന്യകയായ റോസ്
ലിയാന നസ്‌റിൻ :മൃദുലയായ റോസ്
ലഭീഭ നസ്‌റിൻ :ആനന്ദിക്കുന്ന റോസ്
സഫീദ നസ്‌റിൻ :വെള്ളനിറമുള്ള റോസ്
സമിയ്യഃ നസ്‌റിൻ :ഉന്നതയായ റോസ്
സഹീറ നസ്‌റിൻ :പ്രശോഭിതയായ റോസ്
സ്വനീഅ നസ്‌റിൻ :സൽക്കർമ്മിയായ റോസ്
ഹലീമ നസ്‌റിൻ :സഹന ശീലയായ റോസ്
അദീബ :സാഹിത്യകാരി, സംസ്കാരമുള്ളവൾ
അസ്‌ല :മൃദുലത യുള്ളവൻ
അലീഫ :മിത്ര
അഹ്‌ല :ഇണക്കം ഉള്ളവൾ
അഹ്‌ലിയ്യ :ഇണക്കമുള്ളവൾ
ഇദ് നാന :വാസം (ഉള്ളവൾ )
ഇസ് വ :മാതൃക
ഉഹ്ബ :സന്നാഹം
ഉവൈന : (ചെറിയ) ശാന്തതയുള്ളവൾ
കസ്‌വ :ഔന്നത്യ (ഉള്ളവൾ)
ജാഇശ:മുന്നിടുന്നവൾ
ജുഐശ :മുന്നിടൽ ഉള്ളവൾ
ജൂദൈദ : ഉത്സാഹം ഉള്ളവൾ
ജദീദ :പൗതുമ്യമുള്ളവൾ
ജദീറ :യോഗ്യ
ജുറൈസ :സുസ്വരത്തിൽ സംസാരം ഉള്ളവൾ
ജാരിന :പരിശീലിച്ചവൾ
ജർനാ :നല്ലപോലെ പരിശീലിച്ചവൾ
ജാരിയ :ബാലിക
ജസ്‌രിയ :ധീര
ജസ്മ :കൊഴുപ്പ് ഉള്ളവൾ
ജുമാന :മുത്ത്‌
ജംഹരിയ്യ :ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നവൾ
ജഹ് ബർ : പെൺ സിംഹം
ജാഹിന :അടുക്കുന്നവൾ
ജവാല :ഉത്തമ
ജൂശൈശ :വൃത്തിയാക്കുന്നവൾ
ജുവൈഫിറ :വളർന്നു വലുതായവൾ
ജഫ്‌റ :വളരുന്നു
ജാഫിന & ജുഫ്ന : ദുർവൃത്തി ഒഴിക്കുന്നവൾ
ജലീല :ഉന്നത
ജുൽബാ :മഹാ സമ്പാദക
ജൽബ & ജിൽബ :സമ്പാദനം ഉള്ളവൾ
ജൽദ :ശക്തിമതി
ജുൽദ :സഹന ശാലിനി
ജിൽദ :സഹിഷ്ണുതയുള്ളവൾ
ജാലിഹ :വ്യക്തമാക്കുന്നവൾ
ജൽവ :സുമുഖി
ജസീല :വാക് ചാതുര്യമുള്ളവൾ
ജലീസ :കൂട്ടുകാരി
ജാലീബ :ആകർഷിക്കുന്നവൾ
ജൂസെറ & ജൂസെന :കൊച്ചു തന്റേടി
ജസീന :അംഗലാവണ്യ
ജന്നത്ത് :പൂന്തോട്ടം
ഹിസാന :സുന്ദരി
ഹുസൈന : കൊച്ചു സുന്ദരി
ഹുസ്ന :നല്ലവൾ
ഹന്നാ :സകരിയ നബിയുടെ ഭാര്യ
ഹനാൻ & ഹനീൻ &ഹന : മൃദുല മനസ്ക
ഹസന :ഗുണമതി
ഹസൂനാ : നല്ലവൾ
ഹാസിന :സുന്ദരി
ഹകിമ :തത്വജ്ഞ
റസാന :ഗൗരവം
റാഹില :യാത്രക്കാരി
റംസിയ :അടയാളമുള്ളവൾ
റയ്യാ :ദാഹം തീർക്കുന്നവൾ
റാനിയ :നല്ലത് കാണുന്നവൾ
റബീബ :വളർമകൾ
റനാ :അത്ഭുതസൗന്ദര്യം
റൻദാ :ഒരു സുഗന്ധചെടി
റഹീബ :സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവൾ
റിസ് വാന :സംതൃപ്ത
സൽവാ :ഒരു സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം
സനാഅ :ഉയർച്ച
സനിയ്യ :ഉയർന്നവൾ
സീമ :അടയാളം
സുമൈന :കൊച്ചു പുഷ്ടിയുള്ളവൾ
ശദാ :സുഗന്ധം പരത്തുന്നവൾ
ശിരീൻ :മാധുര്യ
ശർമിത :ലജ്‌ജാവതി
ശഹാന :രാജകുമാരി
സ്വഫ് വാന :കലർപ്പില്ലാത്തവൾ
ലദീദ :ആനന്ദദായക
ലൈല :സുന്ദരി
ലുബാന :ആശ
ലുബ്‌ന :മോഹിക്കപ്പെട്ടവൾ
ലുഹാ :അത്ഭുതവനിത
ലിയാന :മൃദുല
മുനാ :മോഹം
മുസൈന :സുന്ദരി
മുംതാസ് :വ്യക്തിത്വമുള്ളവൾ
മർ ജാന :പവിഴം
നാദിയ :ക്ഷണിക്കുന്നവൾ
നജ് ലാ :പെൺകുട്ടി
നാഹില :ദാഹം തീർത്തവൾ
നജാ :വിജയം
നജീബ :കുലീന
നജീഹ :വിജയിച്ചവൾ

Whatsapp Status
. Back . Home . Top
[|Standard browser] 171964
© Bigmanjeri.Mobi®